USŁUGI

Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe

 Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym. Zakres usług w tej  dziedzinie obejmuje w szczególności:

 • stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży budowlanej, handlowej, usługowej i teleinformatycznej,
 • stałą obsługę prawną podmiotów prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa zamówień publicznych,
 • redagowanie ofert i listów intencyjnych,
 • redagowanie wzorów umów,regulaminów i programów lojalnościowych,
 • obsługę prawną działań marketingowych, w tym loterii, konkursów i sprzedaży premiowych,
 • wsparcie prawne w negocjowaniu kontraktów,
 • reprezentację w postępowaniach pozasądowych w tym mediacyjnych, polubownych i arbitrażowych,
 • zastępstwo procesowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych w postępowaniach przed sądami cywilnymi i arbitrażowymi

  Prawo zamówień publicznych

 Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną postępowań w sprawach zamówień  publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Zakres usług w tej dziedzinie  obejmuje w szczególności:
 Po stronie Zamawiających

 • Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalno-prawnej,
 • Doradztwo w zakresie dopuszczalności zastosowania trybów pozaprzetargowych,
 • Redagowanie wzorów umów, ogłoszeń oraz SIWZ,
 • Wsparcie prawne w procesie badania i oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • Pomoc prawną o obsłudze odwołań, w tym reprezentację przed KIO i sądem okręgowym.
 Po stronie Wykonawców
 • Doradztwo w zakresie umów konsorcjalnych i podwykonawstwa,
 • Analiza ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • Analiza wzorów umów w sprawach zamówień publicznych,
 • Wsparcie prawne w trybach negocjacyjnych i zamówień z wolnej ręki
 • Przygotowywanie odwołań i skarg
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed KIO i sądem okręgowym
  Postępowanie rejestrowe
 Kancelaria udziela pomocy prawnej także w postępowaniach rejestrowych prowadzonych w KRS.  Zakres usług w tej dziedzinie obejmuje w szczególności:
 • rejestrowanie spółek prawa handlowego,
 • rejestrowanie stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego,
 • rejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w obsadzie organów zarządu i nadzoru, zmian umowy spółki, zmian statutu, adresu, siedziby i innych zmian wymagających ujawnienia w KRS
 • doradztwo w redagowaniu statutów, umów i aktów założycielskich,
 • obsługę procesu likwidacji, rozwiązania i wykreślenia podmiotu z KRS,
 • wpisy i wykreślenia dłużników niewypłacalnych
   Prawo nieruchomości
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Sprawy rozwodowe